1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η SAINT GOBAIN HELLAS - AUTOVER δεσμεύεται να προστατεύει το απόρρητο και την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων της.

Η Πολιτική Απορρήτου περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν και τη σχέση εργασίας σας με την Εταιρεία κατά την πρόσληψη, την απασχόληση και τη λήξη της, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) και το θεσμικό πλαίσιο προστασίας προσωπικών δεδομένων στην Ελλάδα (Ν. 4624/2019), καθώς και τις σχετικές αποφάσεις και γνωμοδοτήσεις, ετήσιες εκθέσεις και δελτία τύπου της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Ισχύει για όλους τους εργαζόμενους που έχουν σχέση εργασίας με την Εταιρεία.

Σκοπός της παρούσας πολιτικής είναι η ενημέρωση των μελλοντικών, νυν και πρώην εργαζομένων της Εταιρείας σχετικά με τη διατήρηση των προσωπικών δεδομένων που τους αφορούν.

Ως δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ορίζονται οι πληροφορίες που αφορούν ένα φυσικό πρόσωπο και καθιστούν δυνατή την ταυτοποίησή του/της.

2    ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Ο Ηλίας Κατωπόδης που βρίσκεται στην Αθήνα, είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν.

3    ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
Η προστασία των προσωπικών δεδομένων είναι πολύ σημαντική για την SAINT GOBAIN HELLAS - AUTOVER. Διασφαλίζουμε την πλήρη συμμόρφωση με το ισχύον Νομικό Πλαίσιο Προστασίας Δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR) και του νόμου 4624/2019 και επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τις ισχύουσες βασικές αρχές. Στο πλαίσιο αυτό, διασφαλίζουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα:
(α) υφίστανται νόμιμη και σύννομη επεξεργασία με διαφανή τρόπο σε σχέση με τα υποκείμενα των δεδομένων.
(β) συλλέγονται για συγκεκριμένους, σαφείς και νόμιμους σκοπούς και δεν υφίστανται περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο με τους σκοπούς αυτούς.
(γ) είναι κατάλληλα, συναφή και περιορίζονται στο αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία.
δ) είναι ακριβή και, όπου απαιτείται, επικαιροποιημένα.
(ε) διατηρούνται σε μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση των υποκειμένων των δεδομένων μόνο για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
(στ) υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο που να εγγυάται την κατάλληλη ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία, καθώς και από τυχαία απώλεια, καταστροφή ή ζημία, με τη λήψη κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων.
ζ) παρέχει στους μελλοντικούς, νυν και πρώην εργαζόμενους δικαιώματα πρόσβασης στα αρχεία τους και
(η) δεν διαβιβάζεται σε χώρα ή έδαφος εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

4    ΣΕ ΠΟΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η επεξεργασία των δεδομένων των εργαζομένων από την SAINT GOBAIN HELLAS - AUTOVER βασίζεται σε μία (ή περισσότερες) από τις ακόλουθες νομικές βάσεις:
- Σύμβαση: η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης εργασίας ή για τη λήψη μέτρων κατόπιν αιτήματός σας πριν από τη σύναψη της σύμβασης.
- Νομική υποχρέωση: η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που μας επιβάλλει ο νόμος (εκτός από τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση εργασίας). Για παράδειγμα, έχουμε νομική υποχρέωση να συλλέγουμε και να κοινοποιούμε δεδομένα εργαζομένων στις φορολογικές αρχές.
- Νομικά συμφέροντα: η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την επιδίωξη των νόμιμων συμφερόντων της SAINT GOBAIN HELLAS - AUTOVER ή των νόμιμων συμφερόντων τρίτου, εκτός εάν τα συμφέροντα του εργαζομένου υπερισχύουν αυτών των συμφερόντων.
- Υποχρέωση ή δικαίωμα βάσει του εργατικού δικαίου και του δικαίου κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής προστασίας: η επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων του Εργαζομένου είναι απαραίτητη για την εκτέλεση των υποχρεώσεων και την άσκηση συγκεκριμένων δικαιωμάτων του Εργαζομένου ή της SAINT GOBAIN HELLAS - AUTOVER στον τομέα του εργατικού δικαίου και του δικαίου κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής προστασίας, με την επιφύλαξη του νόμου.
- Για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων: η επεξεργασία βασίζεται στο δικαίωμά μας να επιδιώξουμε την ικανοποίηση νομικών αξιώσεων.
- Συγκατάθεση: Εκτός από τις περιπτώσεις που απαιτείται από το νόμο ή όταν δεν ισχύει καμία από τις άλλες νομικές βάσεις, η SAINT GOBAIN HELLAS - AUTOVER θα επεξεργάζεται νόμιμα τα δεδομένα με τη ρητή και γραπτή συγκατάθεση του εργαζομένου, η οποία θα διακρίνεται από τη σύμβαση εργασίας. Η συγκατάθεση θα παρέχεται κατόπιν ενημέρωσης του Εργαζομένου. Ο εργαζόμενος θα μπορεί να επιλέξει ελεύθερα και οικειοθελώς να παράσχει τη συγκατάθεσή του και θα μπορεί να την ανακαλέσει ανά πάσα στιγμή χωρίς δυσμενείς συνέπειες.

5    ΠΟΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ;
Κατά τη διαδικασία πρόσληψης
Η SAINT GOBAIN HELLAS - AUTOVER κατά τη διαδικασία πρόσληψης είτε μέσω αγγελίας είτε σε συνεργασία με πάροχο υπηρεσιών αναζήτησης εργασίας συλλέγει αποκλειστικά προσωπικά δεδομένα από τον υποψήφιο εργαζόμενο, τα οποία μας γνωστοποιεί, όπως τα προσωπικά του στοιχεία, τα στοιχεία επικοινωνίας, πληροφορίες σχετικά με την οικογενειακή του κατάσταση, την εκπαίδευση και την εργασιακή του εμπειρία με σκοπό την αξιολόγηση της θέσης εργασίας του.

Σε περίπτωση που η αίτηση του υποψηφίου δεν είναι επιτυχής, τα παραπάνω προσωπικά δεδομένα και τυχόν βιογραφικό σημείωμα διατηρούνται για διάστημα ενός έτους, σε περίπτωση που υπάρξει ανάγκη να καλυφθεί εκ νέου η ίδια θέση εργασίας, τότε καταστρέφονται αυτόματα, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά από το νόμο.

Κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καθ' όλη τη διάρκεια της απασχόλησης
Η SAINT GOBAIN HELLAS - AUTOVER συλλέγει απευθείας από τους υπαλλήλους της τις ακόλουθες κατηγορίες δεδομένων των υπαλλήλων της:
- Ταυτοποίηση του εργαζομένου (όνομα, επώνυμο, όνομα και επώνυμο γονέων, ημερομηνία και τόπος γέννησης, φύλο, εθνικότητα, δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο ή άδεια διαμονής, αριθμός εγγράφου και αρχή έκδοσης, άδεια εργασίας)
- Στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση, τηλέφωνο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)
- Στοιχεία που είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της κλινικής ενώπιον των φορολογικών αρχών, των ταμείων κοινωνικής ασφάλισης και των φορέων προστασίας και παροχών προς τους εργαζόμενους και τους ανέργους (αριθμός φορολογικού μητρώου, αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης, αριθμός μητρώου ΙΚΑ ή άλλου ταμείου, αριθμός ανεργίας και λήψης επιδόματος ανεργίας)
- Πληροφορίες σχετικά με την οικογενειακή κατάσταση του εργαζομένου (έγγαμος/άγαμος, αριθμός τέκνων)
- Πληροφορίες απαραίτητες για την καταβολή του μισθού του εργαζομένου (τραπεζικός λογαριασμός, αριθμός ημερών και ωρών εργασίας/αδείας, λόγοι άδειας, ιατρικά πιστοποιητικά σε περίπτωση αναρρωτικής άδειας, άδειας εγκυμοσύνης ή μητρότητας)
-Πληροφορίες σχετικά με την κατάρτιση και την επαγγελματική εμπειρία του εργαζομένου (π.χ. προηγούμενη εργασιακή εμπειρία, έτη υπηρεσίας, ακαδημαϊκοί τίτλοι σπουδών, πιστοποιήσεις, σεμινάρια, γνώση ξένων γλωσσών, γνώση προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών)
- Ο Υπεύθυνος Ασφάλειας Πληροφορικής έχει επίσης πρόσβαση σε όλα τα εταιρικά ηλεκτρονικά μηνύματα που έχουν δοθεί στους υπαλλήλους, καθώς και στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Απαγορεύεται η χρήση του διαδικτύου και όλων των ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας για προσωπική χρήση των εργαζομένων.

6    ΠΟΙΟΣ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Εντός της SAINT GOBAIN HELLAS - AUTOVER άλλοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στα δεδομένα σας. Η πρόσβαση διαβαθμίζεται ανάλογα με τη θέση και τα καθήκοντά τους και περιορίζεται στα δεδομένα που είναι απαραίτητα για τους σκοπούς της συγκεκριμένης επεξεργασίας που έχουν αναλάβει.
Εκτός από την SAINT GOBAIN HELLAS - AUTOVER, πρόσβαση έχουν επίσης ο υπεύθυνος ασφαλείας πληροφορικής, καθώς και ο/οι υπεύθυνος/οι επάνδρωσης.

Τα δεδομένα σας μπορούν επίσης να διαβιβαστούν:
- σε εθνικές ή διεθνείς ρυθμιστικές, φορολογικές ή άλλες αρχές ή δημόσιους φορείς ή δικαστήρια, όταν απαιτείται από το νόμο ή τον κανονισμό ή από νόμιμη εντολή
- σε πελάτες ή/και συνεργάτες, όταν απαιτείται για την επικοινωνία, τη διαχείριση των σχέσεων και την εκτέλεση των ζητούμενων συναλλαγών

7    ΧΡΌΝΟΣ ΔΙΑΤΉΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΏΝ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ
Τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα διατηρούνται καθ' όλη τη διάρκεια της απασχόλησης. Σε περίπτωση λύσης με οποιονδήποτε τρόπο της εργασιακής σχέσης του εργαζομένου με την SAINT GOBAIN HELLAS - AUTOVER, τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα (συμπεριλαμβανομένων των αποδείξεων πληρωμής, των εντύπων καταγγελίας σύμβασης εργασίας εργαζομένου του ΟΑΕΔ ή του εντύπου οικειοθελούς αποχώρησης εργαζομένου του ΟΑΕΔ) θα παραμείνουν στην Εταιρεία σύμφωνα με τη νομοθεσία για χρονικό διάστημα από έξι μήνες έως 20 έτη ανάλογα με τα έγγραφα και για σκοπούς ελέγχου της Φορολογικής Αρχής, Διοικητικής ή Δικαστικής Αρχής, Ασφαλιστικού Οργανισμού σύμφωνα με την αντίστοιχη νομοθεσία.

8    ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
1. Δικαίωμα στην πληροφόρηση: Έχετε το δικαίωμα να γνωρίζετε ποια προσωπικά δεδομένα αποθηκεύουμε. Αυτό σας επιτρέπει να κατανοήσετε πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα.

2. Δικαίωμα πρόσβασης: Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα. Αυτό σας επιτρέπει να γνωρίζετε και να επαληθεύετε τη νομιμότητα της επεξεργασίας.
3. Δικαίωμα διόρθωσης: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε διόρθωση των προσωπικών δεδομένων που διατηρούμε για εσάς. Αυτό σας επιτρέπει να διορθώσετε τυχόν ελλιπείς ή ανακριβείς πληροφορίες που έχουμε για εσάς.

4. Δικαίωμα διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη): Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να διαγράψουμε ή να αφαιρέσουμε προσωπικές πληροφορίες όταν δεν υπάρχει νομικός λόγος να συνεχίσουμε την επεξεργασία τους και λόγω της συνδρομής σας για την αντιμετώπιση μιας συγκεκριμένης κατάστασης. Σημειώστε ότι το δικαίωμα αυτό δεν αποτελεί απόλυτο "δικαίωμα στη λήθη".

5. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Αυτό σας επιτρέπει να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων εάν, για παράδειγμα, θέλετε να επαληθεύσετε την ακρίβεια των προσωπικών σας δεδομένων ή τον λόγο της επεξεργασίας.

6. Δικαίωμα μεταφοράς δεδομένων: Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε και να επαναχρησιμοποιείτε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους δικούς σας σκοπούς. Αυτό σας επιτρέπει να ανακτάτε τα δεδομένα σας σε ευρέως χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα δομημένο μορφότυπο (δηλ. μορφότυπο δεδομένων που μπορεί να διαβαστεί και να επεξεργαστεί αυτόματα από υπολογιστή, π.χ. μορφότυποι δεδομένων CSV, JSON και XML - εξαιρουμένων των εγγράφων PDF και των σαρωμένων εικόνων).

7. Δικαίωμα εναντίωσης: Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας.

8. Δικαιώματα που σχετίζονται με την αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ: Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην κατάρτιση προφίλ και στην αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων υπό ορισμένες προϋποθέσεις.

Η SAINT GOBAIN HELLAS - AUTOVER σέβεται τα δικαιώματα που έχετε στα προσωπικά σας δεδομένα και διευκολύνει την άσκησή τους. Μπορείτε να απευθύνετε οποιοδήποτε αίτημα, ερώτηση ή καταγγελία σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα επικοινωνώντας με την μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ilias.katopodis@saint-gobain.com.
Θα απαντήσουμε στο αίτημά σας εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή του. Σε περίπτωση που απαιτείται παράταση της παραπάνω προθεσμίας για τη διερεύνηση ή/και την επεξεργασία του αιτήματος, θα σας ενημερώσουμε σχετικά, εξηγώντας σας τους λόγους για τους οποίους είναι απαραίτητη η παράταση της προθεσμίας.

Η SAINT GOBAIN HELLAS - AUTOVER θα ικανοποιήσει το αίτημά σας σύμφωνα με τους όρους που θέτει ο νόμος. Η δυνατότητα άσκησης ενός δικαιώματος που σας παρέχει ο νόμος δεν συνεπάγεται πάντοτε τη δυνατότητα πλήρους ικανοποίησής του, ιδίως όταν υπάρχουν άλλες νομικές διατάξεις που το περιορίζουν. Εάν δεν είμαστε σε θέση να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας, θα σας ενημερώσουμε για τους λόγους.

Σε κάθε περίπτωση, εάν θεωρείτε ότι η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων έχει παραβιαστεί με οποιονδήποτε τρόπο, έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, παρέχονται αναλυτικές πληροφορίες στην ιστοσελίδα της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr)

Η πολιτική αναθεωρείται και αναθεωρείται περιοδικά, όπου απαιτείται, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, τις εγκυκλίους και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.