PRIVACY BELEID


•    INLEIDING
Saint-Gobain hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy en stelt daarom alles in het werk om deze te beschermen. 
In overeenstemming met de GDPR (General Data Protection Regulation oftewel Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG genoemd) omschrijft dit beleid wanneer, waarom en hoe bedrijven binnen onze groep die onder deze Verordening vallen:
•    persoonsgegevens verzamelen over individuen;
•    deze informatie gebruiken;
•    dit soort gegevens onthullen aan anderen wanneer dit nodig is en onder bepaalde omstandigheden;
•    deze persoonsgegevens veilig en vertrouwelijk houden.


•    WIE ZIJN WIJ? 
De groep Saint-Gobain (hierna de “Groep”) bestaat uit verschillende individuele bedrijven. Wanneer u in contact komt met een van de bedrijven binnen onze Groep (hierna het “Bedrijf”), is de “verantwoordelijke” van uw persoonsgegevens het Bedrijf dat beslist wanneer en hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt. 
Wanneer dit beleid verderop verwijst naar “wij”, “ons” of “onze” verwijst dit naar, tenzij anders vermeld, Saint-Gobain Autover, die verantwoordelijk is voor het verwerken van uw persoonsgegevens. 


•    INFORMATIE DIE WIJ OVER U KUNNEN VERZAMELEN EN ONS GEBRUIK VAN UW PERSOONSGEGEVENS
Wij zijn ons er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.
Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Saint-Gobain Autover. U dient zich ervan bewust te zijn dat Saint-Gobain Autover niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.
Saint-Gobain Autover respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
De volgende persoonsgegevens kunnen door ons verzameld en verwerkt worden: 

Persoonsgegevens die u ons bezorgt: het gaat hierbij om informatie over u die u ons volledig vrijwillig doorgeeft door informatie in te geven via:
•    een van onze websites;
•    onze mobiele applicaties;
•    sociale mediaplatformen;
•    correspondentie met ons via de telefoon, via e-mail of op enige andere manier.

Voorbeeld: dit omvat informatie die wordt opgegeven op het moment dat u zich registreert om gebruik te maken van onze websites, intekent op diensten die we verlenen via onze websites, materiaal post of verdere dienstverlening vraagt, uw online account beheert (inclusief toegang tot documentatie en correspondentie met ons via telefoon, e-mail of op enige andere manier). We vragen u mogelijk ook om informatie wanneer u een probleem meldt met onze websites. Wanneer u enquêtes invult voor onderzoeksdoeleinden verzamelen we ook in dergelijke omstandigheden informatie.

De informatie die u ons verschaft, kan betrekking hebben op uw identificatie, zoals uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer of onderzoeksgegevens en kan ook verslagen omvatten van correspondentie en antwoorden op enquêtes.
•     Persoonsgegevens die we over u verzamelen: de volgende informatie kan automatisch worden verzameld: 
•    details van transacties die u uitvoert via de websites en uw bezoeken aan onze websites, inclusief maar niet beperkt tot trafiekgegevens, locatiegegevens, weblogs en andere communicatiegegevens en de informatie die u bekijkt;
•    technische informatie – die automatisch verzameld wordt – inclusief anonieme gegevens verzameld door de hostingserver voor statistische doeleinden, het internetprotocoladres (IP-adres) dat gebruikt wordt om uw computer of toestel te verbinden met het internet, het browsertype en de browserversie, tijdzone-instellingen, browser plug-in types en versies, het besturingssysteem en -platform. Zie cookies voor meer informatie;
•    persoonsgegevens waarvan u toestaat dat ze gedeeld worden en die deel uitmaken van uw openbare profiel of sociale netwerk van een derde partij. 
•    Persoonsgegevens die we ontvangen van andere bronnen: we ontvangen bepaalde persoonsgegevens over u van bronnen buiten ons Bedrijf zoals de bedrijven van onze Groep of andere bedrijven van derde partijen.
De hieronder vermelde bepalingen van dit beleid zijn ook van toepassing op persoonsgegevens die we van deze bronnen ontvangen.

•    WAAROM EN HOE WE GEBRUIKMAKEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS
We verwerken uw persoonsgegevens rechtmatig voor:
- de communicatie en uitwisseling van informatie met onze websitegebruikers;
- het beheer van onze klanten-/prospectenrelaties, met name voor de verwerking van uw bestellingen, om te antwoorden op uw vragen of om u regelmatig nieuws en informatie te sturen over onze producten, onze merken of onze initiatieven die mogelijk uw interesse kunnen wekken;
- elk ander specifiek doel dat wordt opgegeven op het moment dat de informatie verzameld wordt.
Uw persoonsgegevens kunnen voornamelijk gebruikt en verwerkt worden:
- indien u vrijwillig en expliciet TOESTEMMING hebt gegeven en dat voor specifieke, vastgelegde en legitieme doeleinden.

U mag uw toestemming voor ons gebruik van uw informatie op elk moment intrekken door ons te contacteren. 

indien dat nodig is ter behartiging van onze GERECHTVAARDIGDE , op voorwaarde dat uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden niet worden geschonden en rekening houdend met uw redelijke verwachtingen op basis van uw relatie met ons. 

Bijvoorbeeld, voor de volgende doeleinden:
•    direct marketingactiviteiten (andere dan die waarvoor we ons baseren op uw toestemming) als analyse om onze marketingstrategie te informeren en om uw gebruikerservaring te verbeteren en te personaliseren; 
•    onze klantenservice evalueren en verbeteren aan de hand van opnames van telefoongesprekken met onze contactcentra; 
•    detectie, preventie en matiging van frauduleuze of andere illegale activiteiten; 
•    netwerk- en informatiebeveiliging zodat we stappen kunnen ondernemen om uw informatie te beschermen tegen verlies of schade, diefstal of onrechtmatige toegang.

indien dat nodig is voor ons om te VOLDOEN AAN EEN WETTELIJKE VERPLICHTING en met name:

•    om een overheidsinstantie of gerechtelijke onderzoeksinstantie bij te staan;
•    om u te identificeren wanneer u contact met ons opneemt onder bepaalde wettelijke omstandigheden; 
•    om de correctheid van de gegevens die we over u hebben te controleren.

indien dat vereist is voor de UITVOERING VAN EEN CONTRACT dat we met u afgesloten hebben of omdat u ons gevraagd hebt om specifieke stappen te ondernemen alvorens een contract te sluiten. Dit omvat informatie die we verwerken om u in staat te stellen onze website en de diensten die we via onze website aanbieden, te gebruiken.

•    DOORGEVEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS
Bedrijven van de Groep
We delen uw informatie mogelijk met andere bedrijven binnen de groep Saint-Gobain voor interne administratieve of marketingdoeleinden in verband met de producten en/of diensten die hun eigen product- en/of dienstenaanbod aanvullen dat u zou kunnen interesseren.
Mogelijk geven we uw persoonsgegevens ook door wanneer we uw vraag doorsturen naar onze contactpersonen binnen de Groep die uw vraag kunnen behandelen (bijvoorbeeld om een probleem op te lossen dat u aan ons gemeld hebt).
•    Onze leveranciers en dienstverleners
Mogelijk delen wij uw persoonsgegevens met derden zoals externe dienstverleners, vertegenwoordigers, onderaannemers en andere organisaties om aan ons of rechtstreeks aan u uit onze naam diensten te kunnen verlenen. Dergelijke derde partijen kunnen o.a. zijn cloud serviceproviders (hosting en e-mailbeheer), reclamebureaus, leveranciers die ons bijstaan in de verwerking van betalingen of facturatie,leveranciers die ons bijstaan bij het uitvoeren van klanttevredenheidsenquêtes of andere derde partijen die diensten verlenen aan ons en ons bijstaan bij onze bedrijfsactiviteiten en website.
Wanneer we een beroep doen op derden, onthullen we enkel de persoonsgegevens die nodig zijn om hun diensten te kunnen verlenen. We hebben bovendien contractueeel vastgelegd dat ze uw informatie veilig en vertrouwelijk moeten behandelen en deze niet mogen gebruiken op een manier die niet overeenstemt met onze specifieke instructies. 
•    Derden die via ons aan u producten en diensten leveren
We werken nauw samen met verschillende derde partijen om u een scala van producten en diensten aan te bieden die nauw verwant zijn met ons aanbod van producten en diensten. We kunnen bijvoorbeeld een voorstel doen wat betreft financiële of verzekeringsproducten cq diensten die verband houden met onze eigen producten en diensten.
Wanneer u informatie vraagt over een van deze producten of diensten of die via ons aanschaft, gebruikt de relevante derde partij mogelijk uw gegevens om u te informeren en haar verplichtingen te vervullen die voortvloeien uit contracten die u bent aangegaan met haar. 
Deze derde partij productleveranciers delen mogelijk informatie met ons die we zullen gebruiken in overeenstemming met dit beleid. In bepaalde gevallen zullen ze optreden als verwerkingsverantwoordelijke van uw informatie. We raden u dan ook aan om hun eigen privacybeleid door te nemen. 
•    Andere manieren waarop we uw persoonsgegevens mogelijk delen
We geven uw persoonsgegevens mogelijk door:
•    aan een derde partij in het kader van een verkoop van een deel of geheel van onze bedrijfsmiddelen aan een derde partij of als onderdeel van een herstructurering of reorganisatie van ons bedrijf;
•    wanneer het onze plicht is om deze te onthullen of te delen om te voldoen aan een wettelijke verplichting of wanneer deze onthulling vereist is door de toepasselijke wetgeving, een gerechtelijke beslissing of een overheidsregulering, om een misdaad op te sporen of te melden, de voorwaarden van onze contracten af te dwingen of toe te passen of om de rechten, het eigendom of de veiligheid van onze bezoekers en klanten te beschermen;
•    om de toepasselijke verkoops- of gebruiksvoorwaarden af te dwingen of om de rechten, privacy, veiligheid of het eigendom van onze bedrijven te beschermen;
•    indien u hebt toegestemd met de onthulling.
Dat neemt niet weg dat we steeds stappen zullen ondernemen om te garanderen dat uw recht op privacy beschermd blijft.

•    WAAR SLAAN WE UW PERSOONSGEGEVENS OP? 
Uw informatie wordt opgeslagen in onze databanken of in de databanken van onze dienstverleners. Voornamelijk omwille van de internationale omvang van de groep Saint-Gobain en om de servicekwaliteit te optimaliseren, kan de informatie die u ons verschaft hebt, doorgegeven worden aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER).
In dergelijke gevallen nemen wij de gepaste beveiligings- en vertrouwelijkheidsmaatregelen om te verzekeren dat uw recht op privacy beschermd blijft zoals uiteengezet in dit beleid. Deze stappen omvatten het opleggen van contractuele verplichtingen aan de ontvanger van uw persoonsgegevens of het verzekeren dat de ontvangers “international framework agreements” hebben ondertekend die een gepaste bescherming nastreven.

•     HOE LANG BEWAREN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?
We bewaren uw persoonsgegevens gedurende een periode die nodig is om het doel te bereiken waarvoor we die informatie gebruiken en om onze verplichtingen in het kader van andere wetten te vervullen. Uitgezonderd specifieke gevallen wordt deze periode gespecificeerd op het moment dat de informatie wordt verzameld.

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt in een identificeerbaar formaat.

•    WAT ZIJN UW RECHTEN?
In het kader van de toepasselijke wet en onder bepaalde vrijstellingen, beperkingen of omstandigheden hebt u het recht:
om toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens;
om uw persoonsgegevens te corrigeren, te wijzigen en bij te werken;
om uw persoonsgegevens te wissen of de verwerking ervan te beperken;
om uw toestemming in te trekken;
om bezwaar te maken tegen ons gebruik van uw persoonsgegevens voor geautomatiseerde beslissingen die over u gemaakt worden;
om ons te vragen uw persoonsgegevens in een gestructureerd gegevensbestand naar u of naar een andere dienstverlener door te sturen indien dit technisch mogelijk is (overdraagbaarheid van gegevens);
om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit en om een juridische beslissing uit te lokken. 
Deze rechten kunnen uitgeoefend worden door een schriftelijk verzoek in te dienen via de contactgegevens die vermeld staan onderaan deze pagina. U zult binnen een redelijke termijn een antwoord ontvangen, in overeenstemming met de toepasselijke regels.


•    HOE VERZEKEREN WE DE VEILIGHEID EN VERTROUWELIJKHEID VAN UW GEGEVENS?
Wij zullen alle redelijke organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonsgegevens te beveiligen en deze te beschermen tegen toevallige of onrechtmatige vernietiging, verlies, oneigenlijk gebruik of wijziging of onrechtmatige toegang. 


•    HOE WERKEN COOKIES? 
Net als vele andere websites, maken ook onze websites gebruik van cookies (inclusief Google Analytics-cookies) om een algemeen inzicht te krijgen in de volumes en gewoontes van de bezoekers van onze websites. 
“Cookies” zijn kleine stukjes informatie die naar uw toestel worden gestuurd en opgeslagen worden op de harde schijf zodat onze website u kan herkennen wanneer u deze bezoekt. 
U kunt deze cookies ook uitschakelen door uw browservoorkeuren in te stellen. Raadpleeg voor meer informatie over ons cookiesgebruik en hoe u deze kunt uitschakelen ons Cookiebeleid . 

•    WIJZIGINGEN
Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van onze website, kunnen leiden tot wijzigingen in dit Privacybeleid. Het is daarom raadzaam om de datum te controleren die op deze pagina staat om er zeker van te zijn dat u de laatste versie leest. 
Dit Privacybeleid werd voor het laatst bijgewerkt op 17 mei 2018.
•    CONTACTGEGEVENS 
Indien u vragen heeft over dit Privacybeleid of over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, neem dan contact met ons op:


Hoofdvestiging Genk:
Industriezone Genk -
Zuid Zone 13
Winterbeeklaan 10
B-3600 Genk, België
Tel.: +32(0)89 30 45 82
Fax: +32(0)89 30 55 01
E-mail: info@autover.be


Logistiek Centrum Nederland 
Delftweg 73B
2289 BA Rijswijk, Nederland
Tel: +31 (0)165 580888
Sales Manager Nederland:
Niels Baartmans
Standplaats: SG Autover
International te Roosendaal
Tel:+ 31 (0)165 580808